ایستگاه نما

11- دارای سیستم خودکار مدیریت فرایندها برای بیرون آمدن از وضعیت های توقف پیش بینی نشده در هریک از مراحل ارتباط.

12- طراحی و تهیه نرم افزار براساس تکنولوژی چند رواله   (Multi Thread)   برای افزایش سرعت کارکرد و استفاده بهینه از توانایی های سیستم.

13- اجرای همزمان چند سناریو مختلف بر روی چندین کامپیوتر برای کاهش ترافیک تماس در مواقع بحرانی.

14- قابلیت تعریف تداوم تلاش برای ارتباط با ایستگاه براساس اولویت ها و محدودیت های صف استفاده از کانال ارتباطی.

15- قابلیت پشتیبانی دریافت اطلاعات از طریق SMS   و GPRS   برای لاگرهایی که این امکان را دارا می­باشند.

ب- زیر مجموعه محاسبه داده   DATA CALCULATION

16- انجام محاسبات خلاصه آماری اطلاعات جمع آوری شده برای بازه زمانی بالاتر مانند محاسبه اطلاعات ساعتی از روی اطلاعات دقیقه­ای جمع آوری شده و محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی جمع آوری شده با قابلیت انتخاب ساعت شروع و پایان.

17- انجام محاسبات تحلیلی و میانی پارامترهای جدید براساس اطلاعات دریافت شده و ذخیره آن در پایگاه داده منابع آب در همان بازه زمانی و بازه زمانی بالاتر مانند تبخیر از تشت ایستگاههای خودکار و محاسبه جریان رودخانه براساس تراز آب قرائت شده با استفاده از روشهای متداول.

18- شناسایی داده­های خارج از محدوده مجاز عددی و درج پرچم تفکیک برای داده (خطا، قرائت شده، محاسبه شده)

19- قابلیت تنظیم زمان توالی انجام خودکار محاسبات.

20- قابلیت پیش تعریف توابع محاسباتی مانند جمع، متوسط، حداقل، حداکثر و تفاضلی.

21- گزارش دهی وضعیت رکورد های محاسبه شده و درج شده در پایگاه داده منابع آب.

22- قابلیت مقایسه با داده های قبلی هنگام درج و تصمیم گیری برای درج داده جدید.

 پ- زیر مجموعه صفحه نمایش زمان واقعی   REAL TIME PANEL

23- قابلیت تعریف و ذخیره نحوه نمایش اطلاعات دریافتی از ایستگاه ها و ذخیره شده در پایگاه داده با نمای ادوات مکانیکی (ترمومتر جیوه ای- درجه گرد) و شماتیک تجهیزات صنعتی بر روی مونیتور و LCD   های بزرگ.

24- قابلیت تعریف و ذخیره آرایش نحوه نمایش پارامترهای اندازه گیری شده چندین ایستگاه در یک صفحه.

25- قابلیت اجرای چندین برنامه نمایش شماتیک و نمایش بر روی صفحات LCD   بزرگ مخصوص اتاقهای پایش و مدیریت بحران.