بهره برداری از ایستگاه های آب و هواشناسی

استفاده و بهره برداری بهینه از ایستگاه های خودکار آب و هواشناسی نیاز به تخصص های مرکب و هماهنگ دارد. با توجه به نیاز بوجود آمده در این زمینه کاری این شرکت از سال 1386 در زمینه نرم افزار و سخت افزار و فعالیت های بهره برداری ایستگاه های آب و هواشناسی فعالیت نموده است.

این فعالیت مرکب از تخصص های الکترونیک- کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار و مهندسی آب می باشد. که عموما" یکجا جمع کردن این تخصص ها برای مدت طولانی برای شرکت های آب منطقه ای هزینه بالایی دارد. سرویس ایجاد شده در این شرکت امکان صرفه جویی هزینه بهره برداری ایستگاه های خودکار آب و هواشناسی را بوجود می آورد.

این سرویس شامل تهیه گزارشات دوره ای مربوط به ایستگاه های خودکار آب و هواشناسی شرکت های آب منطقه ای نیز می گردد. شرکت آب منطقه ای اردبیل از سال 1389 تاکنون هر ساله از سرویس این شرکت استفاده نموده است. سرویس بهره برداری از ایستگاه های آب سنجی ( شناوری و فشاری) ، باران سنجی، تبخیرسنجی 8 پارامتری، برف سنجی های مرکب و چاه های پیزومتر را شامل می گردد.

{phocadownload view=file|id=11|text=جهت دریافت شرح خدمات نمونه اینجا کلیک کنید|target=s}