شركت پایشگر تدبیر افزار با شناخت نيازهاي امروز كشور در زمينه های منابع آب و سامانه اطلاعات جغرافيایی (GIS) و با به كارگيري كارشناسان آگاه به علومی نظیر هیدرولوژی، مهندسی آب، هواشناسی، جغرافيا و GIS ‌ و ارتباط نزديك با مراكز دانشگاهي توانسته است فعاليت هاي علمي خود را در اين زمينه ها توسعه دهد و با آموزش، مشاوره و انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه های منابع آب، هیدرولوژی، هواشناسی، جغرافيا و GIS امكان گسترش كاربرد علوم ژئوماتيك را در سطوح كارشناسي، تصميم گيري هاي كلان و برنامه‌ريزي در زمينه هاي منابع آب، عمران، شهرسازي، نقشه برداري، جغرافيا، مديريت شهري و . . . ميسر ساخته است.