نام شرکت

      عنوان قرارداد

سال شروع همکاری

شرکت ابزار دقیق مهر ایرانیان طراحی و تهیه نرم افزارهای جمع آوری و انتقال اطلاعات ایستگاههای آب و هواشناسی سازمان چنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور 1394
شرکت بدر آذین بنا طراحی و تهیه نرم افزارهای جمع آوری و انتقال اطلاعات دستگاه های اندازه گیری به ایستگاه مرکزی 1393
شرکت مهندسان مشاور کمند آب فروش نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سیستم های کاربردی پایگاه داده منابع آب و مجموعه نرم افزاری اقلیم نما و مجموعه نرم افزاری سیلاب نما اسفند 90
شرکت مهندسان مشاور سازند آب پارس فروش نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری تصویر نما و مدل شیبه سازی ذخیره و ذوب برف  فروردین 91
شرکت مهندسان مشاور کریت کارا با آب تهران تیر 85