نام شرکت

                  عنوان قرارداد

سال شروع همکاری

شرکت مهندسان مشاور پرند آب شمال

تهیه گزارشات مطالعاتی

اردیبهشت 92

شرکت مهندسان مشاور کمند آب  مطالعات مدل بارش- رواناب و پایگاه داده منابع آب  اسفند 90