عنوان قرارداد

کارفرمای اصلی

شرکت همکار

شروع  قرارداد

پایان قرارداد

 

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون ، زهره و سد سرنی برای سال آبی 97-96

 

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران    آذر 96  مرداد 97

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون و زهره برای سال آبی 96-95

 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 

  آذر 95 شهریور 96

بهره برداری و واسنجی ادوات اندازه گیری خودکار ایستگاه های آب و هواشناسی استان اردبیل

آب منطقه ای اردبیل

 

</