تصویر نما

مجموعه نرم افزاری تصویر نما Image View (دارای تاییدیه فنی نرم­ افزار به شماره 205465)

ابزاری برای تهیه نقشه پوشش برف و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای TERRA و NOAA .  

 

مشخصات نرم افزار تصویرنما ImageView

1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد

2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات تصاویر و نقشه ها

3- قابلیت ذخیره تصاویر اولیه، نتایج رستری میانی و نتایج رستری پایانی پردازش ها بر روی سرور نقشه پایگاه داده جغرافیایی

4- قابلیت زمین مرجع نمودن خودکار تصاویر مجموعه ماهواره ای NOAA, TERRA, AQUA با استفاده از اطلاعات مکانی داخل فایل تصاویر

5- قابلیت پردازش آستانه ای دو مرحله ای سنجنده AVHRR مجموعه ماهواره های NOAA از شماره 11 تا 19 برای بدست آوردن سطح پوشش برف با جزء تصویر 1 کیلومتر

6- قابلیت پردازش آستانه ای یک مرحله ای سنجنده MODIS ماهواره TERRA برای بدست آوردن سطح پوشش برف با جزء تصویر 250 متر

7- قابلیت پردازش محاسباتی شاخص سبزینگی NDVI با استفاده از سنجنده AVHRR مجموعه ماهواره های NOAA و سنجنده MODIS ماهواره TERRA.

8- قابلیت EXPORT نقشه های رستری نتایج میانی و پایانی پردازش ها به فرمت نرم افزارهای RS.

9- قابلیت تهیه گزارش مرکب از نتایج و نقشه های داخل پایگاه به صورت چاپی و فایل تصویری

10- فایل تصویر سنجنده MODIS ماهواره TERRA برای 200 تاریخ انتخابی از تاریخ 07/02/1380 لغایت  تاریخ 31/06/1388 موجود در آرشیو شرکت.

11- فایل تصویر سنجنده AVHRR ماهواره NOAA برای 1000 تاریخ انتخابی از تاریخ 16/07/1367  لغایت  تاریخ 31/06/1388 موجود در آرشیو شرکت.

  زیر سيستم هاي ذیل, اجزای اصلی نرم افزار تصویر نما Image View  را تشکیل می دهند.  

1- نمایش و ذخیره فایل تصاویر ماهواره NOAA سنجنده AVHRR و ماهواره TERRA سنجنده MODIS 

2- بازسازی و ذخیره تصویر زمین مرجع شده از تصویر ماهواره ای خام برای محدوده و سیستم مختصاتی انتخابی کاربر به همراه رجیستر کردن تصویر با نقاط مبنا

3- محاسبه و ذخیره لایه های میانی پردازش آستانه ای به همراه ذخیره پارامترهای انتخابی کاربر

4- محاسبه و ذخیره لایه های پایانی پردازش آستانه ای به همراه ذخیره پارامترهای انتخابی کاربر

5- محاسبه و ذخیره لایه های پردازش شاخص ها

6- محاسبات آماری اطلاعات نقشه های رستری برای Object های محدوده ای تعریف شده در پایگاه

7- تهیه گزارش از نتایج لایه های محاسباتی جهت چاپ و فایل تصویری