حسگر نما

 

 مشخصات نرم افزار حسگر نما  Sensor View

 

1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می­باشد.

2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، تصاویر و نقشه ها

3- قابلیت ذخیره اطلاعات دریافتی از ایستگاهها در بانک اطلاعاتی در بازه زمانی تعریف شده.

4- قابلیت انجام محاسبات و بروز رسانی بازه زمانی بزرگتر پارامتر تعریف شده برای Object  تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی مانند محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی دریافتی.

5- قابلیت تعریف و ذخیره کانال ارتباط با ایستگاه ها از طریق مودم  GSMبا استفاده از امکانات DATA-SMS-GPRS، مودم PSTN ، مودم رادیویی، مودم های مخصوص سیستم های ماهواره ای و بصورت مستقیم.

6- قابلیت تعریف و ذحیره استفاده از چندین کانال ارتباطی بطور همزمان و تخصیص اتوماتیک کانالهای موجود به ارتبا ط با ایستگاه براساس اولویت تعریف شده در صف استفاده از کانال ارتباطی دریافت اطلاعات.

7- قابلیت تعریف و ذخیره بازه زمانی متفاوت تماس و دریافت اطلاعات ایستگاه در سناریوهای متفاوت و سهولت تعویض سناریو در زمانهای مختلف.

8- قابلیت تعریف و ذخیره نحوه جمع آوری اطلاعات ایستگاه به دو صورت تماس خودکار مرکز با ایستگاه و تماس خودکار ایستگاه با مرکز (منظم و هنگام رخداد).

9- پشتیبانی انواع دستگاه های دیتا لاگر و RTU های متداول بازار و قابلیت پشتیبانی و اضافه نمودن دستگاه های جدید در صورت موجود بودن مستندات لازم.

10- قابلیت گزارش دهی و ذخیره کلیه وضعیتهای پیش آمده برای کانال ارتباطی با ایستگاه شامل کامل شدن دریافت، مشغول بودن خط مبداء، عدم دسترسی، از دست دادن پورت تعریف شده، خاموش بودن مودم و دستگاه، مدت زمان باقیمانده تا تماس بعدی و قرارداشتن در صف انتظار کانال ارتباطی.

11- دارای سیستم خودکار مدیریت فرایندها برای بیرون آمدن از وضعیت های توقف پیش بینی نشده در هریک از مراحل ارتباط.

12- طراحی و تهیه نرم افزار براساس تکنولوژی چند رواله (Multi Thread) برای افزایش سرعت کارکرد و استفاده بهینه از توانایی های سیستم.

13- قابلیت اجرای همزمان چند سناریو مختلف بر روی چندین کامپیوتر برای کاهش ترافیک تماس در مواقع بحرانی.

14- قابلیت تعریف تداوم تلاش برای ارتباط با ایستگاه براساس اولویت ها و محدودیت های صف استفاده از کانال ارتباطی.

15- قابلیت تعریف و ذخیره نحوه نمایش اطلاعات دریافتی از ایستگاه ها و ذخیره شده در پایگاه داده با نمای ادوات مکانیکی (ترمومتر جیوه ای- درجه گرد) و شماتیک تجهیزات صنعتی بر روی مونیتور و LCD های بزرگ.

16- قابلیت تعریف و ذخیره آرایش نحوه نمایش پارامترهای اندازه گیری شده چندین ایستگاه در یک صفحه.

17- قابلیت اجرای چندین برنامه نمایش شماتیک و نمایش بر روی صفحات LCD بزرگ مخصوص اتاقهای پایش و مدیریت بحران.

18- قابلیت تعریف و ذخیره دسته بندی مخاطبان پیغام ها در گروه های مختلف از نظر سازمانی و اولویتی

19- قابلیت تعریف و ذخیره پیغام به صورت ثابت ، پویا و ترکیبی بطور مجزا برای پیغام هایی از نوع SMS, Email  و پنجره هشدار بر روی صفحه مونیتور.

20- قابلیت تعریف و ذخیره زیربرنامه پردازشی و آستانه ای به زبان VBA برای پارامترهای سری زمانی ذخیره شده مرتبط با Object های تعریف شده در پایگاه داده.

 21- قابلیت تنظیم و پایش اجرای زیربرنامه های تعریف شده در سیستم با زمانهای توالی مختلف.

22- قابلیت اجرای چندین پرازش به طور همزمان در سیستم و ایجاد پیغام های متفاوت براساس گروه های مخاطب تعریف شده.

23- قابلیت ایجاد پیغام های پویای متفاوت براساس نتایج اجرای زیربرنامه ها انجام شده برای هریک از مخاطبان تعریف شده در سیستم.

23- قابلیت تعریف و ذخیره گزارشهای مدیریتی از وضعیت سیستم اطلاع رسانی و هشدار مخاطبان به راهبر سیستم.

24-قابلیت پشتیبانی WEB های پویا برای دسترسی کاربران به داده ها از طریق اینترنت.

25-قابلیت تعریف و ذخیره گزارش پویای نقشه ای از اطلاعات سری زمانی با رنگهای مختلف در صفحه نمایش جهت استفاده در اتاق های پایش و مدیریت بحران با امکانات مرورگرهای نقشه در سیستم های اطلاعات جغرافیایی.