نام شرکت

                         عنوان قرارداد

سال شروع همکاری

   

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 

 

 

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون ، زهره و سد سرنی برای سال آبی 97-96

 مهر 96

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون و زهره برای سال آبی 96-95

 آبان 95

 

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون و زهره برای سال آبی 95-94

 

آبان 94

تهیه نرم افزار مدل بارش رواناب حوضه دز و کارون و ارائه گزارش پیش آگاهی آبدهی روزانه در محل احداث سد و نیروگاه بختیاری

بهمن 91

سازمان آب و برق خوزستان مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما مشروح نرم افزار جمع آوری و نمایش اطلاعات ایستگاه شامل 5 بخش جمع آوری دیتا ایستگاهها، محاسبه داده، صفحه نمایش زمان واقعی، مدیریت هشدار بهمن 95
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما مشروح نرم افزار جمع آوری و نمایش اطلاعات ایستگاه شامل 5 بخش جمع آوری دیتا ایستگاهها، محاسبه داده، صفحه نمایش زمان واقعی، مدیریت هشدار مرداد95
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما مشروح نرم افزار جمع آوری و نمایش اطلاعات ایستگاه شامل 5 بخش جمع آوری دیتا ایستگاهها، محاسبه داده، صفحه نمایش زمان واقعی، مدیریت هشدار

تیر 94

شهرداری چهاردانگه

بهنگام سازی نقشه های شهری در مقیاس 2000/1 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

اسفند 90

طرح توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات اسفند 85
پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت مکانی GIS و GPS دی 89
آب منطقه ای اردبیل    نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی  ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی فروردین 89
نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی و بهره برداری از ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی دی 90
بهره برداری و واسنجی ادوات اندازه گیری خودکار ایستگاه های آب و هواشناسی استان اردبیل تیر 92
آب منطقه ای همدان  نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تیر 88
آب منطقه ای کرمانشاه     طراحی و تهیه نرم افزار محاسبه آبدهی ایستگاه های هیدرومتری بهمن 87
طرح تهیه مدل ریاضی با بهره گیری از قابلیت های نرم افزاری شهریور 87
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور    نرم افزار محیط یکپارچه داده جغرافیایی منابع آب و تهیه نقشه سطح پوشش برف به همراه نصب و راه اندازی و آموزش استفادهاز آن و مجموعه فایل تصاویر ماهواره ای NOAA سنجنده AVHRR و مدیس آبان 89
آب منطقه ای مازندران تهیه مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه داده های منابع آب و مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما مهر 90
موسسه تحقیقات آب  مشاور فنی و نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری چاه های پیزومتری حوضه مهارلو مرداد 89