اقلیم نما

مجموعه نرم افزاری اقلیم نما Climate View (دارای تاییدیه فنی نرم ­افزار به شماره 203439)

ابزاری برای تهیه نقشه وپایش اطلاعات آب و هواشناسی

 

 مشخصات نرم افزار اقلیم نما Climate View

1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد.

2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، مدل ها، تصاویر و نقشه ها

3- انجام محاسبات نقشه رستری مقدار عددی پارامتر هواشناسی انتخاب شده توسط کاربر در محل ایستگاهها و به روش گرادیان ارتفاعی و براساس نقشه مدل رقومی ارتفاعی.

4- انجام اصلاحات لازم در نقشه های رستری محاسبه شده براساس گرادیان ارتفاعی، به روش توزیع مکانی خطای محاسبه شده در محل ایستگاههای مشاهداتی هواشناسی.

5- استفاده از انواع روابط رگرسیونی بین پارامترهای هواشناسی ایستگاه و مشخصات ایستگاه مانند روابط خطی، روابط نمایی و روابط لگاریتمی در محاسبات نقشه رستری.

6 – ذخیره کلیه مراحل و مفروضات و نتایج نقشه های محاسباتی هواشناسی به روش گرادیان ارتفاعی و گرادیان ارتفاعی اصلاح شده در پایگاه داده منابع آب.

7- تهیه نقشه های رستری پارامترهای مشاهداتی آب زیرزمینی به روش های مورد استفاده زمین آمار در منابع آب.

8 – ذخیره کلیه مراحل و مفروضات و نتایج نقشه های محاسباتی آب زیرزمینی به روش های متداول زمین آمار در پایگاه داده منابع آب.

9- امکان محاسبه شاخص های آماری (متوسط، حداقل و حداکثر) نقشه های رستری محاسبه شده، برای هریک از محدوده های تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی.

10 – تعریف، ذخیره و بازیابی گزارش پویای نقشه ای ترکیب نقشه رستری و نقشه های برداری از موجودیت های ذخیره شده در پایگاه داده جغرافیایی.

 11- تعریف، ذخیره و تهیه نقشه های رستری محاسباتی با استفاده از روابط تعریف شده توسط کاربر بصورت ماكرو و به زبان VB Script در محیط پایگاه داده جغرافیایی

12- امکان چاپ و تهیه گزارش از نقشه های رستری محاسباتی به همراه نقشه های برداری ذخیره شده در پایگاه داده

 

 زیر سيستم هاي ذیل اجزای اصلی نرم افزار اقليم نما "Climate View"  را تشکیل می دهند:

1- سيستم مديريت اطلاعات جغرافيايي

2- سيستم مديريت اطلاعات نقشه اي 

3- سيستم ورود و تغيير اطلاعات سري زماني

4- سيستم گزارش گيري پويا (سري زماني)

5- سيستم مديريت و توليد گزارش نقشه اي

6- مديريت سيستم هاي مختصات جغرافيايي

7- سيستم توزيع مكاني اطلاعات اقليمي بر اساس روابط گراديان ارتفاعي

8- سيستم توزيع مكاني اطلاعات آب هاي زير زميني براساس مدل هاي زمين آمار

9- سيستم گزارش گيري پوياي سيستم اطلاعات جغرافيايي

10-سيستم محاسباتي لايه هاي رستري در سيستم اطلاعات جغرافيايي