عنوان قرارداد

کارفرمای اصلی

شرکت همکار

شروع قرارداد

پایان قرارداد

تهیه نرم افزار و خدمات مشاوره فنی در تبادل اطلاعات سیستم ممیزی و سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری چهاردانگه

شهرداری چهاردانگه

آمار پژوهان هوشمند

بهمن 89

ناتمام

پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت مکانی GIS و GPS

شهرداری چهاردانگه

 

دی 89

دی 90

نرم افزار محیط یکپارچه داده جغرافیایی منابع آب و تهیه نقشه سطح پوشش برف به همراه نصب و راه اندازی و آموزش استفاده از آن و مجموعه فایل تصاویر ماهواره ای NOAA سنجنده AVHRR و مدیس

سد و نیروگاه شهید عباسپور

 

آبان 89

 

مشاور فنی و نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری چاه های پیزومتری حوضه مهارلو

موسسه تحقیقات آب

 

مرداد 89

آبان 90

نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی  ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی

آب منطقه ای اردبیل

 

فروردین 89

مرداد 90

نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی

آب منطقه ای همدان

 

تیر 88

اسفند 89

طراحی و تهیه نرم افزار محاسبه آبدهی ایستگاه های هیدرومتری

آب منطقه ای کرمانشاه

 

بهمن 87

مرداد 88

طرح تهیه مدل ریاضی با بهره گیری از قابلیت های نرم افزاری

آب منطقه ای کرمانشاه

 

شهریور 87

اسفند 87

فروش ،آموزش ، نصب و راه اندازی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری جمع آوری و مدیریت داده

فن آوری آزمایشگاهی

 

مهر 87

دی 87

فروش ،آموزش، نصب و راه اندازی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری اقلیم نما  

شرکت مهندسان مشاور جاماب

 

اسفند 86

خرداد 87

مطالعات مدل و پیش بینی متوسط آورد روزانه رودخانه کارون 4  

شرکت مهندسان مشاور ره آور

 

آذر 86

اردیبهشت 87

مطالعات مدل و پیش بینی متوسط آورد روزانه رودخانه کارون 4  

شرکت مهندسان مشاور ره آور

 

آبان 85

فروردین 86

 

شرکت مهندسان مشاور کریت کارا

 

تیر 85

دی 85

طرح توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

شهرداری چهاردانگه

 

اسفند 85

اسفند 86