عنوان قرارداد

کارفرمای اصلی

شرکت همکار

شروع قرارداد

پایان قرارداد

تهیه نرم افزار و خدمات مشاوره فنی در تبادل اطلاعات سیستم ممیزی و سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری چهاردانگه

شهرداری چهاردانگه

آمار پژوهان هوشمند

بهمن 89

ناتمام

پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت مکانی GIS و GPS

شهرداری چهاردانگه

 

دی 89

دی 90

نرم افزار محیط یکپارچه داده جغرافیایی منابع آب و تهیه نقشه سطح پوشش برف به همراه نصب و راه اندازی و آموزش استفاده از آن و مجموعه فایل تصاویر ماهواره ای NOAA س