ایستگاه نما

   ت- زیر مجموعه صفحه مدیریت هشدار   ALARM MANAGEMENT 

26- برنامه مدیریت و تنظیم پیغام براساس تغییرات عددی تمام سری های زمانی ذخیره شده در پایگاه داده منابع آب از جمله اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه­ها با قابلیت اشاره شده در ادامه.

27- قابلیت تعریف و ذخیره دسته بندی مخاطبان پیغام ها در گروه های مختلف از نظر سازمانی و اولویتی

28- قابلیت تعریف و ذخیره پیغام به صورت ثابت ، پویا و ترکیبی بطور مجزا برای پیغام هایی از نوع SMS, Email    و پنجره هشدار بر روی صفحه مونیتور.

29- قابلیت تعریف و ذخیره زیربرنامه (ماکرو) پردازشی و آستانه ای به زبان VBA   برای پارامترهای سری زمانی ذخیره شده مرتبط با Object   های تعریف شده در پایگاه داده.

30- قابلیت تنظیم و پایش اجرای زیربرنامه های تعریف شده در سیستم با زمانهای توالی مختلف.

31- قابلیت اجرای چندین پردازش به طور همزمان در سیستم و ایجاد پیغام های متفاوت براساس گروه های مخاطب تعریف شده.

32- قابلیت ایجاد پیغام های پویای متفاوت براساس نتایج اجرای زیربرنامه ها انجام شده برای هریک از مخاطبان تعریف شده در سیستم.

33- قابلیت تعریف و ذخیره گزارشهای مدیریتی از وضعیت سیستم اطلاع رسانی و هشدار مخاطبان به راهبر سیستم.

34- قابلیت پشتیبانی WEB   های پویا برای دسترسی کاربران به داده ها از طریق اینترنت

ث- زیر مجموعه صفحه پایش پایه نفشه   MAP BASE MONITORING

35- قابلیت تعریف و ذخیره گزارش پویای نقشه ای از اطلاعات سری زمانی با رنگهای مختلف در صفحه نمایش جهت استفاده در اتاق های پایش و مدیریت بحران با امکانات مرورگرهای نقشه در سیستم های اطلاعات جغرافیایی.

36- قابلیت ZOOM و PAN

 زیر سيستم هاي زيل اجزای اصلی نرم افزار ایستگاه نما StationView  را تشکیل می­دهند:  

1- تعریف و ذخیره نوع دستگاه دیتا لاگر یا RTU نصب شده در نقاط مرتبط با Object  های پایگاه داده به همراه اطلاعات لازم برای تماس با ایستگاه

2- تعریف و ذخیره ارتباط فیلدهای مرتبط با Object  های پایگاه داده، به کانالهای دستگاه دیتا لاگر یا RTU نصب شده در ایستگاه اندازه گیری.

3- تعریف و ذخیره کانالهای ارتباطی فعال در سیستم

4- تعریف و ذخیره سناریو های توالی تماس با ایستگاه ها

5- برنامه دریافت خودکار اطلاعات ایستگاه ها و نمایش وضعیت

6- نمایش اطلاعات دریافتی و ذخیره شده در پایگاه به صورت شماتیک و شکل ادوات اندازه گیری

7- تعریف و ذخیره کانالهای ارتباطی برای ارسال پیغام ها

8 - تعریف و ذخیره مشخصات مخاطبان، دسته بندی مخاطبان و پیغام های ارسالی

9- تعریف و ذخیره زیربرنامه پردازشی و آستانه ای چهت تولید پیغام

10 – برنامه اجرای زیربرنامه ها و ارسال پیغام

11- نمایش اطلاعات دریافتی و ذخیره شده در پایگاه به صورت عددی و نمودار در محیط های نقشه ای