ایستگاه نما

مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما Station View (دارای تاییدیه فنی نرم­ افزار به شماره 205466)

ابزاری برای جمع آوری  و مدیریت اطلاعات ایستگاه های اندازه گیری  به همراه اطلاع رسانی و هشدار

 

  مشخصات نرم افزار ایستگاه نما  StationView

 1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد.

 2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، تصاویر و نقشه ها

الف- زیر مجموعه جمع آوری داده   DATA GATHERING

3- قابلیت ذخیره اطلاعات دریافتی از ایستگاهها در بانک اطلاعاتی در بازه زمانی تعریف شده.

4- قابلیت انجام محاسبات و بروز رسانی بازه زمانی بزرگتر پارامتر تعریف شده برای Object    تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی مانند محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی دریافتی.

5- قابلیت تعریف و ذخیره کانال ارتباط با ایستگاه ها از طریق مودم  GSMبا استفاده از امکانات DATA-SMS-GPRS، مودم PSTN ، مودم رادیویی، مودم های مخصوص سیستم های ماهواره ای و بصورت مستقیم.

 6- قابلیت تعریف و ذحیره استفاده از چندین کانال ارتباطی بطور همزمان و تخصیص اتوماتیک کانالهای موجود به ارتباط با ایستگاه براساس اولویت تعریف شده در صف استفاده از کانال ارتباطی دریافت اطلاعات.

7- قابلیت تعریف و ذخیره بازه زمانی متفاوت تماس و دریافت اطلاعات ایستگاه در سناریوهای متفاوت و سهولت تعویض سناریو در زمانهای مختلف.

8-قابلیت تعریف و ذخیره نحوه جمع آوری اطلاعات ایستگاه به دو صورت تماس خودکار مرکز با ایستگاه و تماس خودکار ایستگاه با مرکز (منظم و هنگام رخداد).

9- پشتیبانی انواع دستگاه های دیتا لاگر و RTU   های متداول بازار مانند لیست زیر و قابلیت پشتیبانی و اضافه نمودن دستگاه های جدید در صورت موجود بودن مستندات لازم.

AANDERAA, SOLINST, THIES, SEBA, THEODOR FRIEDRICHS, OTT, FISHER, LAMBERCHT,

10- قابلیت گزارش دهی و ذخیره کلیه وضعیتهای پیش آمده برای کانال ارتباطی با ایستگاه شامل کامل شدن دریافت، مشغول بودن خط مبداء، عدم دسترسی، از دست دادن پورت تعریف شده، خاموش بودن مودم و دستگاه، مدت زمان باقیمانده تا تماس بعدی و قرارداشتن در صف انتظار کانال ارتباطی.


11- دارای سیستم خودکار مدیریت فرایندها برای بیرون آمدن از وضعیت های توقف پیش بینی نشده در هریک از مراحل ارتباط.

12- طراحی و تهیه نرم افزار براساس تکنولوژی چند رواله   (Multi Thread)   برای افزایش سرعت کارکرد و استفاده بهینه از توانایی های سیستم.

13- اجرای همزمان چند سناریو مختلف بر روی چندین کامپیوتر برای کاهش ترافیک تماس در مواقع بحرانی.

14- قابلیت تعریف تداوم تلاش برای ارتباط با ایستگاه براساس اولویت ها و محدودیت های صف استفاده از کانال ارتباطی.

15- قابلیت پشتیبانی دریافت اطلاعات از طریق SMS   و GPRS   برای لاگرهایی که این امکان را دارا می­باشند.

ب- زیر مجموعه محاسبه داده   DATA CALCULATION

16- انجام محاسبات خلاصه آماری اطلاعات جمع آوری شده برای بازه زمانی بالاتر مانند محاسبه اطلاعات ساعتی از روی اطلاعات دقیقه­ای جمع آوری شده و محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی جمع آوری شده با قابلیت انتخاب ساعت شروع و پایان.

17- انجام محاسبات تحلیلی و میانی پارامترهای جدید براساس اطلاعات دریافت شده و ذخیره آن در پایگاه داده منابع آب در همان بازه زمانی و بازه زمانی بالاتر مانند تبخیر از تشت ایستگاههای خودکار و محاسبه جریان رودخانه براساس تراز آب قرائت شده با استفاده از روشهای متداول.

18- شناسایی داده­های خارج از محدوده مجاز عددی و درج پرچم تفکیک برای داده (خطا، قرائت شده، محاسبه شده)

19- قابلیت تنظیم زمان توالی انجام خودکار محاسبات.

20- قابلیت پیش تعریف توابع محاسباتی مانند جمع، متوسط، حداقل، حداکثر و تفاضلی.

21- گزارش دهی وضعیت رکورد های محاسبه شده و درج شده در پایگاه داده منابع آب.

22- قابلیت مقایسه با داده های قبلی هنگام درج و تصمیم گیری برای درج داده جدید.

 پ- زیر مجموعه صفحه نمایش زمان واقعی   REAL TIME PANEL

23- قابلیت تعریف و ذخیره نحوه نمایش اطلاعات دریافتی از ایستگاه ها و ذخیره شده در پایگاه داده با نمای ادوات مکانیکی (ترمومتر جیوه ای- درجه گرد) و شماتیک تجهیزات صنعتی بر روی مونیتور و LCD   های بزرگ.

24- قابلیت تعریف و ذخیره آرایش نحوه نمایش پارامترهای اندازه گیری شده چندین ایستگاه در یک صفحه.

25- قابلیت اجرای چندین برنامه نمایش شماتیک و نمایش بر روی صفحات LCD   بزرگ مخصوص اتاقهای پایش و مدیریت بحران.


   ت- زیر مجموعه صفحه مدیریت هشدار   ALARM MANAGEMENT 

26- برنامه مدیریت و تنظیم پیغام براساس تغییرات عددی تمام سری های زمانی ذخیره شده در پایگاه داده منابع آب از جمله اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه­ها با قابلیت اشاره شده در ادامه.

27- قابلیت تعریف و ذخیره دسته بندی مخاطبان پیغام ها در گروه های مختلف از نظر سازمانی و اولویتی

28- قابلیت تعریف و ذخیره پیغام به صورت ثابت ، پویا و ترکیبی بطور مجزا برای پیغام هایی از نوع SMS, Email    و پنجره هشدار بر روی صفحه مونیتور.

29- قابلیت تعریف و ذخیره زیربرنامه (ماکرو) پردازشی و آستانه ای به زبان VBA   برای پارامترهای سری زمانی ذخیره شده مرتبط با Object   های تعریف شده در پایگاه داده.

30- قابلیت تنظیم و پایش اجرای زیربرنامه های تعریف شده در سیستم با زمانهای توالی مختلف.

31- قابلیت اجرای چندین پردازش به طور همزمان در سیستم و ایجاد پیغام های متفاوت براساس گروه های مخاطب تعریف شده.

32- قابلیت ایجاد پیغام های پویای متفاوت براساس نتایج اجرای زیربرنامه ها انجام شده برای هریک از مخاطبان تعریف شده در سیستم.

33- قابلیت تعریف و ذخیره گزارشهای مدیریتی از وضعیت سیستم اطلاع رسانی و هشدار مخاطبان به راهبر سیستم.

34- قابلیت پشتیبانی WEB   های پویا برای دسترسی کاربران به داده ها از طریق اینترنت

ث- زیر مجموعه صفحه پایش پایه نفشه   MAP BASE MONITORING

35- قابلیت تعریف و ذخیره گزارش پویای نقشه ای از اطلاعات سری زمانی با رنگهای مختلف در صفحه نمایش جهت استفاده در اتاق های پایش و مدیریت بحران با امکانات مرورگرهای نقشه در سیستم های اطلاعات جغرافیایی.

36- قابلیت ZOOM و PAN

 زیر سيستم هاي زيل اجزای اصلی نرم افزار ایستگاه نما StationView  را تشکیل می­دهند:  

1- تعریف و ذخیره نوع دستگاه دیتا لاگر یا RTU نصب شده در نقاط مرتبط با Object  های پایگاه داده به همراه اطلاعات لازم برای تماس با ایستگاه

2- تعریف و ذخیره ارتباط فیلدهای مرتبط با Object  های پایگاه داده، به کانالهای دستگاه دیتا لاگر یا RTU نصب شده در ایستگاه اندازه گیری.

3- تعریف و ذخیره کانالهای ارتباطی فعال در سیستم

4- تعریف و ذخیره سناریو های توالی تماس با ایستگاه ها

5- برنامه دریافت خودکار اطلاعات ایستگاه ها و نمایش وضعیت

6- نمایش اطلاعات دریافتی و ذخیره شده در پایگاه به صورت شماتیک و شکل ادوات اندازه گیری

7- تعریف و ذخیره کانالهای ارتباطی برای ارسال پیغام ها

8 - تعریف و ذخیره مشخصات مخاطبان، دسته بندی مخاطبان و پیغام های ارسالی

9- تعریف و ذخیره زیربرنامه پردازشی و آستانه ای چهت تولید پیغام

10 – برنامه اجرای زیربرنامه ها و ارسال پیغام

11- نمایش اطلاعات دریافتی و ذخیره شده در پایگاه به صورت عددی و نمودار در محیط های نقشه ای