لینکهای مفید

پیش بینی شش روز آینده بارش (با جزئ زمان 24 ساعت)

http://wxmaps.org/pix/casia.vv.html

پیش بینی شش روز آینده دما (با جزئ زمان 24 ساعت)

http://wxmaps.org/pix/casia.850.html

پیش بینی 14 روز آینده بارش (با جزئ زمان 7 روز )

http://wxmaps.org/pix/prec9.html

پیش بینی 14 روز آینده دما (با جزئ زمان 7 روز )

http://wxmaps.org/pix/temp9.html

آخرین گزارش پیش بینی و اخطار هواشناسی  سازمان هواشناسی کشور

http://weather.ir/